Välkommen till Helsingfors stad

Grattis till arbetsplatsen och välkommen till en introduktion till hur vi arbetar på Helsingfors stad! På den här sidan hittar du sådan information om staden och om att arbeta hos oss som gäller alla nya anställda. Om du är ny som chef, sommarvikarie eller praktikant, hittar du i menyn mera sådant material som gäller just dig.

Helsingfors stad är Finlands största arbetsgivare med ca 38 000 anställda i olika arbetsuppgifter på de olika sektorerna och i affärsverken.

Att arbeta vid Helsingfors stad

Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Helsingfors gör intryck

Ditt arbete är betydelsefullt och du ser även effekterna av ditt arbete. Du arbetar tillsammans med stadsinvånarna.

Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Helsingfors är unikt

I vårt arbete ingår även att upprätthålla livskraften för vår unika stadskultur och se till att alla trivs i den här staden.

Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Marek Sabogal / Helsinki Partners
Bild: Marek Sabogal / Helsinki Partners

Helsingfors tar ansvar

Vi främjar pluralism, jämställdhet och jämlikhet samt erbjuder ett gott och människonära chefsarbete.

Bild: Marek Sabogal / Helsinki Partners

Bild: Aleksi Poutanen / Helsinki Partners

Arbete och nöje i Helsingfors

Livet är inte bara arbete. Vi erbjuder en bra balans mellan arbete och fritid samt möjlighet att leva ett individuellt, fullständigt liv.

Bild: Aleksi Poutanen / Helsinki Partners

Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Ett framåtsträvande Helsingfors

Vi är en stabil och trygg arbetsgivare och vår stora storlek erbjuder dig mångsidiga karriärmöjligheter.

Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Helsingfors är prisbelönt som en aktiv och ansvarsfull arbetsplats

Helsingfors belönades som Finlands Aktivaste Arbetsplats i Sportgalan 2021. Finalplatsen och den slutliga segern var ett resultat av ett systematiskt och målmedvetet arbete för att skapa en motionshelhet för personalen.

År 2020 belönades staden för sin ansvarsfulla gärning i arbetslivet med erkännandet Työelämän vastuullisuusteko som en del av kampanjen Vastuullinen työnantaja, ordnad av tjänsten Oikotie Työpaikat. Expertjuryns motivering för valet av vinnare var att Helsingfors stad hade arbetat effektfullt, långsiktigt och på bred front för att främja pluralism och jämlikhet.


Stadsorganisationen

Helsingfors stad består av nio olika sektorer och affärsverk, som alla har sina egna, viktiga uppgifter. På listan här nedan ser du deras namn och namnens förkortningar. Till vardags använder vi ofta förkortningarna, varför det är bra att känna igen dem. Genom att klicka på respektive rubrik kan du bekanta dig närmare med sektorerna och affärsverken samt med yrkesbeteckningarna och uppgifterna hos de anställda som arbetar inom dem.

Helsingfors stads administrativa organisation

Vår organisation består av stadsfullmäktige, som väljer borgmästare och biträdande borgmästare för en mandatperiod åt gången, samt stadsstyrelsen, fyra sektorer, centralförvaltningen och nämnderna.


Gemensamma verksamhetssätt hos Helsingfors stad

På videon hör du våra anställdas funderingar om hur etiska principer kan tillämpas i arbetet. Videon finns tyvärr bara på finska.

Vi följer etiska principer

Som anställd vid staden har du förbundit dig att följa stadens etiska principer. De etiska principerna utgör kärnan i ett ansvarsfullt handlande, en sund arbetskultur och välbefinnande i arbetet. De är gemensamma för oss alla och hjälper oss att handla rätt.

 • I all vår verksamhet är vi i ett serviceuppdrag.
 • Vi gör hela tiden allting lite bättre.
 • Vi betonar ärlighet, rättvisa och likabehandling.
 • Vi tillåter inte rasism, diskriminering, osaklig behandling eller sexuella trakasserier.
 • Vi iakttar alla bestämmelser som gäller staden.
 • Vi skyddar systemen ordentligt.
 • Vi tillåter varken korruption eller missbruk.
 • Vi erbjuder hjälp i god tid och stöttar de mest sårbara grupperna.
 • Vi betonar hållbar utveckling och bekämpar klimatförändringen.
 • Vi bygger upp en etisk verksamhetskultur.

Vi bemöter varandra sakligt och respektfullt.

Vi vill att du och vi alla mår bra och trivs med arbetet. Helsingfors stad godkänner ingen form av osakligt bemötande eller trakasserier. Vi förhåller oss sakligt och respektfullt till alla som tillhör vår arbetsgemenskap.

Handboken Harmoniskt i Helsingfors ger riktlinjer för en god vardag på jobbet. Den hjälper oss att skapa en god atmosfär och smidig samvaro på arbetsplatsen och ger råd om var man kan få hjälp och stöd i problemsituationer.  Bekanta dig med handbokens huvudpunkter med hjälp av den här bildserien.


Personalförmåner vid Helsingfors stad

Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Hobbyer, upplevelser och en smidigare vardag

Som anställd vid staden äter du lunch till personalpris, åker kollektivt med rabatt, har tillgång till förmånliga hobbyer och kan semestra gratis på personalens egen holme i Kallviksfjärden.

Läs mer om personalförmåner

BildJussi Hellsten / Helsinki Partners


Helsingfors nu och i framtiden

Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Omvärlden

På vilket sätt märks till exempel den allt större och allt mer heterogena befolkningens psykiska utmaningar eller den allt tätare stadsstrukturen i Helsingfors? Och vad kan vi vänta oss av framtiden? Du kan bekanta dig med fenomen och förändringsfaktorer som är viktiga med tanke på Helsingfors i nedanstående omvärldsanalys.

Omvärldsanalys (på finska)

Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Stadsstrategin 2021-2025

Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 har fått underrubriken Plats för tillväxt. Strategin utarbetas för en fyra års fullmäktigeperiod i taget och styr stadens verksamhet. Strategin innehåller 13 prioritetsområden. Vilka av dem upplever du som de viktigaste i ditt eget arbete?

 • ­­­­­­Världens bästa och mest jämlika plats för inlärning
 • Ambitiöstklimatansvar och naturskydd
 • Konst och kultur gör gott
 • Likvärdiga och internationella Helsingfors
 • Helsingfors värnar om stadsdelarnas karaktär och trygghet
 • En funktionell och vacker stad
 • Smarta trafiklösningar utgör grunden för en smidig vardag
 • Helsingforsarnas hälsa och välfärd blir bättre
 • En ansvarsfull ekonomi som grund för hållbar tillväxt
 • Ett Helsingfors som är attraktivt för personalen
 • Smarta Helsingfors leds med data och digitala underlag
 • Helsingfors lockar proffsoch företag
 • Nationell intressebevakning och internationellt samarbete i utvecklingen av Helsingfors
Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners
Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Klimatneutralt Helsingfors före år 2030

Ett av målen för stadsstrategin 2021–2025 är ett klimatneutralt Helsingfors före år 2030. Vid det laget ska det som Helsingfors stad gör inte längre värma upp klimatet. I strategin siktar Helsingfors också på noll koldioxidutsläpp år 2040. Efter det är målet att Helsingfors ska bli klimatnegativt: vi ska alltså binda koldioxid mer än vi släpper ut av det i atmosfären.

Bild: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Med vårt kontinuerliga klimatarbete har vi redan uppnått mycket. Helsingfors utsläpp år 2020 var 33 % mindre än år 1990 trots att invånarantalet hade stigit med 150 000. Utsläppen per Helsingforsbo hade minskat med cirka 49 %. Men för att Helsingfors ska bli klimatneutralt måste utsläppen minska ännu mer och ännu snabbare. Helsingfors blir klimatneutralt tack vare samarbetet mellan helsingforsarna, staden, företag och organisationer.


Helsingfors stad i sociala medier

Det huvudsakliga språket i stadens digitala kanaler är finska.

Stadens sektorer

Bakom den här länken finns en lista på stadens sektorer och deras egna huvudkanaler i sociala medier.

Bild: N2 Albiino / Helsinki Partners

Stadens tjänster såsom skolor, bibliotek och invånarhus har också en stor mängd olika digitala kanaler. Du hittar dem på stadens webbplats hel.fi eller genom att söka dem direkt på sociala medier.